اطلاعیه شروع دوره

اطلاعیه شروع دوره آموزشی

عنوان دوره : ﺑﺮق و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﭘﺮاﻳﺪ

موضوعات: ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎر ﺑﺮق و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﭘﺮاﻳﺪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق (ﺷﺎرژ ﻣﻮﺗﻮر راه اﻧﺪازی روﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﻣﺮﻛﺰی ، ﻗﻔﻞ ﻛﻦ ، ﺑﺮف ﭘﺎک ﺷﻮی ، ﺷﻴﺸﻪ، آﻧﺘﻦ ﺑﺮﻗﻲ و ، رادﻳﻮ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮقی ،ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺷﻴﺸﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻓﻨﺪک ، ﻣﺪار ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر ) را ﻋﻴﺐ یاﺑﻲ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻧﻤﻮده و داﺷﺒﻮرد و ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ﻛﺮدن ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ظرفیت دوره: ۱۵ نفر
جنسیت: # آقایان
شهریه دوره: #رایگان
زمان و شیفت آموزشی: #صبح و عصر
مکان اجرای دوره: #مرکز_آموزش_فنی_و_حرفه_ای_عشق آباد
مدارک لازم: عکس – کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – ۹۰۰۰ تومان هزینه ثبت نام
نحوه ثبت نام: مراجعه به مرکز آموزش فنی و حرفه ای #عشق_آباد یا تماس با شماره ۳۲۸۵۳۲۵۹
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

سه × 3 =

رفتن به نوارابزار