وارده به عشق آباد خبر

وارده به عشق آباد خبر

قابل توجه اداره راه عشق آباد
اینجانب حداقل ماهی یکمرتبه ازمسیرجاده کاشمر به عشق آباد سفرمیکنم .وتابلوهای نام روستاهای منطقه کاشمر را درکنار جاده میبینم که فاصله بسیارکمی باجاده دارد .تاجایی که میرسیم به سه راهی درونه درانجاتوقفی میکنم ومیبینم رانندگان ازیکدیگر سوال میکنند فاصله تاشهربعدی چقدراست .افسوس میخورم ومیگویم ایکاش اداره راه عشق آباد دراین مکان تابلوی نصب میکرد .تامسافران بدانندشهربعدی جاییست بنام عشق ابادومسافت آنهم مشخص باشد .باشنیدن بریدن تابلوهاومیل پرچم کشورم که دراول چندروستانصب شده بود توسط اداره راه عشق آباد اول متاثرشدم .بعدخوشحال شدم گفتم چه خوب است پس همان پایه هارادرسراین سهراهی نصب میکنن وبران مینویسن فاصله تاشهرعشق آباد. ……
گفتم ازفاصله تابلوهای مسیر کاشمر به خودگفتم مسئولین این شهرها بفکر آبادانی منطقه هستن نه بفکردرست کردن حواشی جهت جلب توجه کردن هروقت ازاین مسیرعبورمیکنم ازخودم میپرسم چراپس این مناطق اینقدردرحال پیشرفت است وجوانان شهرمن دنبال کامیون برای مهاجرت به شهرهای دیگر بله شهرمسئول دلسوزمیخواهد نه حاشیه ساز….
حمزه نجفی ساکن مشهد
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

دوازده − 2 =

رفتن به نوارابزار