((((…میلادعلی (ع)…))))

((((…میلادعلی (ع)…))))
مرکب اگرآب دریاشود…
قلم.ورهمه خارصحراشود…
نشایدکه وصف (علی)ع راستود…
(علی)ع آن که.بوداست.روزنبود…
به گیتی کسی چون (علی)ع رانزاد…
(علی)ع آن که درخانه کعبه زاد…
بودزادروز(علی)ع دررجب…
که درکعبه آمدهمان بوالعجب…
(علی)ع کاتب متن قرآن بود…
به دین محمدص (علی)ع جان بود…
(علی)ع راخدادداده ازخوی خویش…
به محراب اوداده ابروی خویش…
نشان داردازفره .ایزدی….
بوددروجودش ره بخردی…
(علی)ع فره ایزدی چون بداشت…
خداهمرهش باپیمبرگذاشت…
امام است اوبرهمه شیعیان….
عیان رانباشدنیازبیان…
دومحراب درطالعش دادبرگ…
یکی وقت زادن یکی روزمرگ…
که میلاداودرشبستان حق…
شهادت به مسجدشوددرشبق…
امام است اوبرهمه شعیان…
عیان رانباشدنیازبیان…
هرآنکس (علی)ع راستایش کند….
خدای (علی)ع نیایش کند…

((((غلام یحیی امینی)))))
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

18 − سه =

رفتن به نوارابزار