دهگردشی وبازدیدازموقوفات روستای دستگردان ،پاشنه

دهگردشی وبازدیدازموقوفات روستای دستگردان ،پاشنه دران،دلاکوک درمعیت آقای نجدشیبانی متولی موقوفات عمادالملکی.
این سه روستا ششدانگ موقوفه بوده وازرقبات موقوفات امیرحسنخانی وعمادالملکی می باشد که جهت تعیین تکلیف وبررسی موضوعات مربوطه بازدیدبعمل آمد.
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

16 + 12 =

رفتن به نوارابزار