رفعتی اضافه کـــرد: »یکی از همین

رفعتی اضافه کـــرد: »یکی از همین
مهندسان میگفت، وقتی میخواستیم
بـــرای بازدیـــد از معـــدن به ایران ســـفر
کنیم، برخـــی از اطرافیان بـــه ما گفتند،
مراقب کیـــف و اموال بـــاارزش خودتان
باشـــید زیـــرا در ایـــران امنیتـــی وجـــود
ندارد و ممکن اســـت ســـارقان به شـــما
دســـتبرد بزنند. وقتی کیف با ارزشـــی را
که مدارک هویتیمان داخل آن بود گم
کردیم حس خیلی بدی داشـــتیم و باور
نمیکردیم که یابنده آن، امانتداری کند
و کیـــف را به مـــا بازگرداند. یکـــی از آنها
پیشـــنهاد پـــاداش ۱۰۰ میلیـــون تومانی
رامطـــرح کرد امـــا نپذیرفتم و گفتم من
به عنـــوان یـــک ایرانی که میزبان شـــما
بودم وظیفه داشـــتم تا کیف گمشـــده را
بـــه صاحبـــش بازگردانم و هیـــچ گاه به
پاداش فکر نکردم و خوشحالم که شما
را از نگرانی نجات دادم. این دو مهندس
با خوشـــحالی ما راترک کردنـــد و تأکید
داشـــتند کـــه امانتـــداری مردم ایـــران را
برای مردم و رسانههای کشورشان بازگو
خواهند کـــرد و قول دادنـــد تیرماه برای
بازدیـــد دوبـــاره از طرح معـــدن به این
منطقه سفر خواهند کرد و ناهار میهمان
ما خواهند بود.«
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

چهار × پنج =

رفتن به نوارابزار