بسمه تعالی

بسمه تعالی
اطلاعیه شرکت گاز
 به اطلاع مشترکین محترم گاز شهر عشق آباد میرساند کسانیکه دارای امتیازگازهستندتا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند ازکنتور گاز خودبازدید به عمل آورده وهرگونه ایرادی که برروی بدنه یاشمارشگرکنتور چه درفنیکاری وچه درظاهرکنتور مثل شکستگی یاسوراخ یاهرمشکلی وجودداشت به امدادگاز شهرعشق آبادبه شماره تلفن ۱۹۴اطلاع داده تابابررسی مامور اداره گازبررسی گرددو مشکل کنتور برطرف شود
بعد از این تاریخ هرگونه ایرادی درکنتورگازمشاهده گردد منوت بردستکاری کنتورگردیده وباجریمه بیش ازیک میلیون تومان بامشترک برخوردخواهدشد لذاازهمشهریان عزیزوفهیم خواستاریم بابررسی دقیق کنتورازهرگونه مشاهده ایرادظاهری شمارشگر ،مارادرجریان گذاشته تادراسرع وقت رفع ایراد گردد .
باتشکراداره گازعشق آباد
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

11 − یک =

رفتن به نوارابزار