وارده به عشق آباد خبر

وارده به عشق آباد خبر
یا مقلب القلوب والابصار
گپس از حدود ۱۵ بهار کم بارش وخشکسالی های متمادی که منجر به خسارات زیادی بالاخص به عشایر خوشبختانه امسال در حالی به استقبال سال جدید می رویم که به شکر خدا بارش خوب نزولات آسمانی بهاری سبز را نوید می دهد. در آستانه سال جدید ضمن تبریک و شادباش نوروز, از کلیه عزیزانی که برای عشایر دل سوختند خاصه امام جمعه معززو مسئولین محترم شهرستان طبس وامام جمعه گرانقدر عشق آباد و مسئولین محترم , وشوراهای محترم شهر وبخش دستگردان , صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.
با احترام( عشایر کوچنده کوه یخاب)
عشق آباد خبر
@eshkabar

بمناسبت سال نوقطعه شعرعرفانی ازحضرت امام خمینی(ر)

بمناسبت سال نوقطعه شعرعرفانی ازحضرت امام خمینی(ر)
((عیدنوروز))
بادنوروزوزیده است به کوه وصحرا..
جامه عیدبپوشند.چه شاه وچه گدا..
بلبل باغ جنان رانبودراه به دوست..
نازم آن مطرب مجلس که بودقبله نما..
صوفی وعارف ازین بادیه دورافتادند..
جام می گیرزمطرب.که روی سوی صفا..
همه درعیدبه صحراوگلستان بروند..
من سرمست زمیخانه کنم روبه خدا..
عیدنوروزمبارک به غنی ودرویش..
یاردلدار.زبتخانه دری بگشاه..
گرمراره به درپیرخرابات دهی..
به سروجان به سویش راه نوردم.نه به پا..
سالهادرصف ارباب عماهم بودم…
تابه دلداررسیدم.نکنم بازخطا…
(((امینی)))
@eshkabar

رفتن به نوارابزار