جاری شدن روان اب در رودخانه چشمه سفید روستای عبید


جاری شدن روان اب در رودخانه چشمه سفید روستای عبید -بخش دستگردان امروز عصر
ارسالی: مسلم طاهری
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

آبشار معروف تنگل بنگ فاصله از نقطه عکاسی تا محل ابشار

عشق آباد خبر
آبشار معروف تنگل بنگ
فاصله از نقطه عکاسی تا محل ابشار ۱۵۰۰ متر
ارسالی : جمال شجاع نجفی
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

جاری شدن روان اب در روستای بم -بخش دستگردان


جاری شدن روان اب در روستای بم -بخش دستگردان امروز عصر
ارسالی: جمال شجاع نجفی
عشق آباد خبر
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

#مسابقه_عکس عکسها و فیلمهای خود، از روان آبهای اخیر را با

عشق آباد خبر
#مسابقه_عکس

عکسها و فیلمهای خود، از روان آبهای اخیر را با نام و نام خانوادگی و شماره تلفن به
@IRIBNEWS_SKH_Admin
ارسال کنید.

خبرگزاری صداوسیما خراسان جنوبی
@iribnews_skh
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

رفتن به نوارابزار